آشنایی با عیسی

دوست من، نحوه آشنایی من با عیسی به این صورت بود. تو چگونه با عیسی ملاقات کردی؟
برای رادیو جهانی پارس ارسال کن؛ تا ما هم برکت بگیریم