اسکریپتهای ضبط نشده

کلیه اسکریپت های برنامه های رادیو، مورد نظر سنجی در قرار خواهد گرفت و بر اساس آنها گاها تغییرات لازم لحاظ خواهدشد
این بخش برای ارتقا سطح کیفی برنامه های رادیو ضروری است