با شکر گزاری نزد تو می آیم

 خداوندا،

 با شکر گزاری نزد تو، خدای قدوس می آیم

و از تو خدا ی نیکو میطلبم برای عزیزانی که امروز در قلبم هستند

 و تو از درد و سختی و مریضی آنها آگاهی، تو بشتاب به سوی آنها و قوت بده و شفا را جاری نما و هرجا ی صدایی در نهان هست که خاموش میگیرد؛ تو حاضر باش و تسلی به قلب دردمند عزیزان بده و شادی را به آن خانه عطا نما؛

زیرا که فقط تو قادری هر قلب افسرده ای را از غم برهانی و هر نیازمند شفا را در سلامتی خود بلند کنی.

 تو تنها خدای زنده ایی که صدای فرزندان را میشنوی و اجابت مکنی، و غیر تو هیچ خدایی نیست.

 جلال بر تو پدر ، این دعا را با شکر گذاری حضورت آوردم

آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]