تقویت نیرو

امروز روز خداوند است
روزی که مسیح از مردگان برخاست (هرروز چنین روزیست)
خداوندا تو نیکویی تو بزرگ و مهربانی ،
هر چند لیاقتش رو نداشتیم ولی پدر تو به ما اهمیت دادی و ما رو در گناه بلند کردی
و امروز با ایمان فرزند تو هستیم
تو را میستایم و میپرستیم و
نام تو را جلال میدهیم
خداوندا بلند کن امروز کسانی را که جانشان خموده شده از سختی از بیماری از مشکلات از اعتیاد از ترسها و نگرانیها
امروز مانند مسیح با روح قدوست بلندکن
تا جانی دوباره بگیریم
امروز در میانشان به خرام
تو ملاقات کن و قلبها را تو لمس کن
خداوندا دعا میکنم برای این که چشمانشان را تو بگشایی تا حقیقت تو را ببینن
و به کلامت بیش از هر چیزی دیگه ای اعتماد داشته باشن ،
مشتاق تو باشند و ولرم نباشن ،
وقتی زیر فشار زندگی هستند هرگز با دنیا سازش نکنند
بلکه چشمهایشان فقط به تو باشه ،
دعا میکنم که تک تک ایماندارا جنگجویانی بر روی زانوهایشان باشند که برای تو بجنگند،
دعا کنند ،
شفاها جاری بشه شفاعتها بشه ،
و نام تورا ای شاه شاهان را بخوانند
که تنها تویی که مستجاب میکنی
تو خدای زنده هستی
هم میبینی و هم میشنوی
ایمان داریم
به نام عیسی خداوند طلبیدم
آمین

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]