جدول تولیدات رادیو در سال را مشاهده مینمایید

قابل ذکر است این جدول در پایان هر دوره آبدیت میشود

سال 2024سال 2023تا سال 2022نام اختصاریتا تاریخاز تاریخسردبیرگویندگاننویسندهمالک برنامهایده و طرحنام برنامهشماره
36131whop01/01/204مژگان عسگرینوشین
شقایق
مژگان
مریم
نازنین
مژگان
شقایق
نازنین
PWR 1موسسه هانازنان امید1
170110del01/01/2301/01/20
01/01/23
فرشید
سیامک
فرشید
ورژ
مژگان
مجید
PWR 1فرشید سید مهدیدلگرمی2
01/01/23لیلیPWR 1مزامیر3
215dta01/01/20فرشیدPWR 1دروس شاگردسازی4
4060twor01/01/20فرشیدPWR 1راه عدالت5
12123ppq01/01/20فرشیدورژ باباخانیPWR 1ورژ باباخانیپر پاسخ6
190twt01/01/20فرشیدPWR 1پیغام روز7
33541pnd01/01/20فرشیدلازارس یقنظر
مگی یقنظر
گویک
مهدی دیباج
جلیل سپهر
PWR 1پند، حقیقت آشکار8
260rbp01/01/20فرشیدPWR 1آشنایی با کتاب مقدس9
119wal01/01/20فرشیدPWR 1کلیسا و شما10
129pob01/01/20فرشیدPWR 1پیام نو11
129nlw01/01/20فرشیدPWR 1خلقت تازه12
50mav01/01/20فرشیدPWR 1مودت13
35bcli01/01/20فرشیدPWR 1زندگی متعادل مسیحی14
34stim01/01/23 سیامکسیاوش قاسمی
سعید گلی
PWR 1سیامک پورکاظمیوقت قصه15
18ptim01/01/23 سعید گلیسعید گلی
سحر محمدی
PWR 1وقت دعا16
01/04/24سیامکسیامکPWR 1سیامکچالش17
29mawj01/08/2301/01/23
01/08/23
حامد میبدی
سیامک
PWR 1فرشید سید مهدیآشنایی با عیسی18
38mich01/04/23
01/08/23
02/12/23
01/01/23
01/04/23
01/08/23
02/12/23
علیرضا فتوحی
حامد میبدی
سعید گلی
سیامک
علیرضا فتوحی
حامد میبدی
سعید گلی
PWR 1فرشید سید مهدیموسیقی در مسیحیت19
20
01/06/23سحرسحر
نازنین
مهتاب
آرش
رضا
نازنین
سحر
PWR 1نازنینصدای پای خدا21
30ourf01/04/23
01/08/23
01/01/23
01/04/23
01/05/24

آرزو امجدیان
حامد میبدی
سحر
آرزو امجدیان
حامدمیبدی
سحر محمدی
PWR 1سیامک پورکاظمیخانواده ما22
170ch-stori01/01/20فرشیدPWR 1قصه بچه ها23
9gwus01/01/23آرش آزادآرش آزادPWR 1آرش آزادخدا با ما24
103witd28/04/2401/01/23
01/05/24
سیامک
مجید
حامد میبدی
آرزو امجدیان
سیامک
لیلی
شایان
مهتاب
PWR 1سیامک پورکاظمیامروز چه روزیه؟25
ژیلبرتژیلبرتژیلبرتسرود پرستشی
داریوش گلباغیداریوش گلباغیداریوش گلباغیسرود پرستشی
10001/01/20فرشیدpwr 350قصه
117bible01/01/20فرشیدpwr 3کتاب مقدس

ام برنامه 36131whopزنان امید 170110delدلگرمی  215dtaدروس شاگردسازی 4060tworراه عدالت12 123ppqپر پاسخ  190twtپیغام روز 33541pndپند، حقیقت آشکار  260rbpآشنایی با کتاب مقدس  119walکلیسا و شما  129pobپیام نو  129nlwخلقت تازه  50mavمودت  35bcliزندگی متعادل مسیحی 34 stimوقت قصه 18 ptimوقت دعا 29 mawjآشنایی با عیسی 38 michموسیقی در مسیحیت 117 bibleکتاب مقدس 103 witdامروز چه روزیه؟ 30 ourfخانواده ما 9 gwusخدا با ما170  ch-storiقصه بچه ها-تولیدات

ام برنامه 36131whopزنان امید 170110delدلگرمی  215dtaدروس شاگردسازی 4060tworراه عدالت12 123ppqپر پاسخ  190twtپیغام روز 33541pndپند، حقیقت آشکار  260rbpآشنایی با کتاب مقدس  119walکلیسا و شما  129pobپیام نو  129nlwخلقت تازه  50mavمودت  35bcliزندگی متعادل مسیحی 34 stimوقت قصه 18 ptimوقت دعا 29 mawjآشنایی با عیسی 38 michموسیقی در مسیحیت 117 bibleکتاب مقدس 103 witdامروز چه روزیه؟ 30 ourfخانواده ما 9 gwusخدا با ما170  ch-storiقصه بچه ها-تولیدات

ام برنامه 36131whopزنان امید 170110delدلگرمی  215dtaدروس شاگردسازی 4060tworراه عدالت12 123ppqپر پاسخ  190twtپیغام روز 33541pndپند، حقیقت آشکار  260rbpآشنایی با کتاب مقدس  119walکلیسا و شما  129pobپیام نو  129nlwخلقت تازه  50mavمودت  35bcliزندگی متعادل مسیحی 34 stimوقت قصه 18 ptimوقت دعا 29 mawjآشنایی با عیسی 38 michموسیقی در مسیحیت 117 bibleکتاب مقدس 103 witdامروز چه روزیه؟ 30 ourfخانواده ما 9 gwusخدا با ما170  ch-storiقصه بچه ها-تولیدات

ام برنامه 36131whopزنان امید 170110delدلگرمی  215dtaدروس شاگردسازی 4060tworراه عدالت12 123ppqپر پاسخ  190twtپیغام روز 33541pndپند، حقیقت آشکار  260rbpآشنایی با کتاب مقدس  119walکلیسا و شما  129pobپیام نو  129nlwخلقت تازه  50mavمودت  35bcliزندگی متعادل مسیحی 34 stimوقت قصه 18 ptimوقت دعا 29 mawjآشنایی با عیسی 38 michموسیقی در مسیحیت 117 bibleکتاب مقدس 103 witdامروز چه روزیه؟ 30 ourfخانواده ما 9 gwusخدا با ما170  ch-storiقصه بچه ها-تولیدات

ام برنامه 36131whopزنان امید 170110delدلگرمی  215dtaدروس شاگردسازی 4060tworراه عدالت12 123ppqپر پاسخ  190twtپیغام روز 33541pndپند، حقیقت آشکار  260rbpآشنایی با کتاب مقدس  119walکلیسا و شما  129pobپیام نو  129nlwخلقت تازه  50mavمودت  35bcliزندگی متعادل مسیحی 34 stimوقت قصه 18 ptimوقت دعا 29 mawjآشنایی با عیسی 38 michموسیقی در مسیحیت 117 bibleکتاب مقدس 103 witdامروز چه روزیه؟ 30 ourfخانواده ما 9 gwusخدا با ما170  ch-storiقصه بچه ها-تولیدات
ام برنامه 36131whopزنان امید 170110delدلگرمی  215dtaدروس شاگردسازی 4060tworراه عدالت12 123ppqپر پاسخ  190twtپیغام روز 33541pndپند، حقیقت آشکار  260rbpآشنایی با کتاب مقدس  119walکلیسا و شما  129pobپیام نو  129nlwخلقت تازه  50mavمودت  35bcliزندگی متعادل مسیحی 34 stimوقت قصه 18 ptimوقت دعا 29 mawjآشنایی با عیسی 38 michموسیقی در مسیحیت 117 bibleکتاب مقدس 103 witdامروز چه روزیه؟ 30 ourfخانواده ما 9 gwusخدا با ما170  ch-storiقصه بچه ها-تولیدات

ام برنامه 36131whopزنان امید 170110delدلگرمی  215dtaدروس شاگردسازی 4060tworراه عدالت12 123ppqپر پاسخ  190twtپیغام روز 33541pndپند، حقیقت آشکار  260rbpآشنایی با کتاب مقدس  119walکلیسا و شما  129pobپیام نو  129nlwخلقت تازه  50mavمودت  35bcliزندگی متعادل مسیحی 34 stimوقت قصه 18 ptimوقت دعا 29 mawjآشنایی با عیسی 38 michموسیقی در مسیحیت 117 bibleکتاب مقدس 103 witdامروز چه روزیه؟ 30 ourfخانواده ما 9 gwusخدا با ما170  ch-storiقصه بچه ها-تولیدات

پادکستها – رادیو مسیحی – رادیو جهانی پارس

پادکستها – رادیو مسیحی – رادیو جهانی پارس

پادکستها – رادیو مسیحی – رادیو جهانی پارس

پادکستها – رادیو مسیحی – رادیو جهانی پارس

پادکستها – رادیو مسیحی – رادیو جهانی پارس
پادکستها – رادیو مسیحی – رادیو جهانی پارس

پادکستهای رادیو جهانی پارس با موضوعات

خانوادگی, تعلیمی, کتاب مقدس, قصه-رمان, زندگی نامه, مستند, تحقیقی, اجتماعی,

برای شما شنودگان عزیز در دسترس میباشد