خدا با ما

در سری برنامه خدا با ما ، تعلیماتی از کتاب مقدس را که در زندگی روزمره با آن برخورد میکنیم را خواهید شنید