دعای شعر برای تو

_الهی ،،،،،،،،،  قامتش را خم نگردان_

_دوچشمش را ،، پر از شبنم نگردان_

_نصیبش ،، خنده ای بر لب بگردان_

_دلش را ،،،،، جای درد و غم نگردان_

_خدایا ،،،،،، فال او را خوش بگردان_

_از عمر ،،،،،،،،، نازنینش ڪم نگردان_

_الهی ،،،،،،،،، اَحسَنُ الحالش بگردان_

_پناهش باش و ،، بی محرم نگردان_

_تو او را  ،،،،،،، از بلا دورش بگردان_

_مریض و ،،،،، در پی مرهم نگردان_

_ز قلبش ،،،،،، غصه را بیرون بگردان_

_اسیرش در ،،،،،،،تب و ماتم نگردان_

_خدایا ،،،،، خالقا ،،،،، شادش بگردان_

_گرفتارش ،،،،،،، در این عالم نگردان_

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]