زندگی متعادل مسیحی

زندگی متعادل مسیحی ، دروسی از نوع زندگی در راه خداوند را به ما میشناساند