عیب

پناه می برم به خدا …
از عیبی که…
امروز در خود می بینم…
و دیروز …
دیگران را به خاطر…
همان عیب ملامت کرده ام…
محتاط باشیم در ”سرزنش” و قضاوت کردن دیگران ،
وقتی…
نه از دیروز او خبر داریم…
نه از فردای خودمان…

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]