موسیقی در مسیحیت

ما با موسیقی در مسیحیت خداوند را میپرستیم و جلال میدهیم