وقت دعا

به راستی ما چگونه باید دعا کنیم؟ و چه وقت دعا کنیم؟