چالش

در این سری برنامه سعی کردیم بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم (از پیامها و صداهای شما) در برنامه استفاده کنیم تا راه های جدیدی یاد بگیریم و در زندگی بکار ببریم