pwrمحبّت پایدار و وفا هستیخداوندا، به نام تو، تنها به نام تو جلال باد، نه به نام ما، زیرا تو سرشار از
و چون روز پنطیکاست رسید، به یک دل در یکجا بودند. که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. وزبانه های منقسم شده، مثل زبانه های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. و همه از روحالقدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردند
اعمال رسولان باب 2
طبق کلام در پنطیکاست
چه رخ داد؟
پس چون این صدابلند شد گروهی فراهم شده در حیرت افتادندزیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید. و همه مبهوت و متعجب شده به یکدیگر میگفتند: «مگر همه اینها که حرف میزنند جلیلی نیستند؟ پس چون است که هر یکی از ما لغت خود را که در آن تولد یافتهایم میشنویم؟
پارتیان و مادیان و عیلامیان ... ، اینها را می‌شنویم که به زبانهای ما ذکر کبریایی خدا می‌کنند. پس همه در حیرت و شک افتاده، به یکدیگر گفتند: این به کجا خواهد انجامید؟
پس پطرس با آن یازده برخاسته، آواز خودرا بلند کرده، بدیشان گفت: «ای مردان یهود وجمیع سکنه اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرافراگیرید. بلکه این همان است که یوئیل نبی گفت که "خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهدبود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت وپسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید؛ و برغلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خودخواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود.... وچنین خواهد بود که هرکه نام خداوند را بخواند، نجات یابد."پیام پطرس چه بود؟
در این روز ، به خواست خداوند ، کلیسای اولیه شکل گرفت و طبق گفته عیسی خداوند ، پطرس رسول سنگ بنای کلیسا شد
در تشکیل کلیسای اولیه همانطور که در آیه خواندیم این اقوام فارسی زبان (ایرانی) بودند که عضو کلیسا شدند
تشکیل کلیسای اولیه
و چون روز پنطیکاست رسید، به یک دل در یکجا بودند. که ناگاه آوازی چون صدای وزیدن باد شدید از آسمان آمد و تمام آن خانه را که در آنجا نشسته بودند پر ساخت. وزبانه های منقسم شده، مثل زبانه های آتش بدیشان ظاهر گشته، بر هر یکی از ایشان قرار گرفت. و همه از روحالقدس پر گشته، به زبانهای مختلف، به نوعی که روح بدیشان قدرت تلفظ بخشید، به سخن گفتن شروع کردندطبق کلام در پنطیکاست
چه رخ داد؟
پس چون این صدابلند شد گروهی فراهم شده در حیرت افتادندزیرا هر کس لغت خود را از ایشان شنید. و همه مبهوت و متعجب شده به یکدیگر میگفتند: «مگر همه اینها که حرف میزنند جلیلی نیستند؟ پس چون است که هر یکی از ما لغت خود را که در آن تولد یافتهایم میشنویم؟
پس پطرس با آن یازده برخاسته، آواز خودرا بلند کرده، بدیشان گفت: «ای مردان یهود وجمیع سکنه اورشلیم، این را بدانید و سخنان مرافراگیرید. بلکه این همان است که یوئیل نبی گفت که "خدا میگوید در ایام آخر چنین خواهدبود که از روح خود بر تمام بشر خواهم ریخت وپسران و دختران شما نبوت کنند و جوانان شما رویاها و پیران شما خوابها خواهند دید؛ و برغلامان و کنیزان خود در آن ایام از روح خودخواهم ریخت و ایشان نبوت خواهند نمود.... وچنین خواهد بود که هرکه نام خداوند را بخواند، نجات یابد."پیام پطرس چه بود؟
تصاویری از پنطیکاست
تصاویری از پنطیکاست
راههای ارتباطی
راههای ارتباطی

pentecost – pwr – persian – persian world radio – Christian radio – رادیو جهانی پارس – رادیو مسیحی – پنطیکاست – ایران – پارس –

pentecost – pwr – persian – persian world radio – Christian radio – رادیو جهانی پارس – رادیو مسیحی – پنطیکاست – ایران – پارس –

pentecost – pwr – persian – persian world radio – Christian radio – رادیو جهانی پارس – رادیو مسیحی – پنطیکاست – ایران – پارس –

pentecost – pwr – persian – persian world radio – Christian radio – رادیو جهانی پارس – رادیو مسیحی – پنطیکاست – ایران – پارس –

pentecost – pwr – persian – persian world radio – Christian radio – رادیو جهانی پارس – رادیو مسیحی – پنطیکاست – ایران – پارس –
pentecost – pwr – persian – persian world radio – Christian radio – رادیو جهانی پارس – رادیو مسیحی – پنطیکاست – ایران – پارس –
x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security