همکار عزیز خوش آمدی

از اینکه همکار ما هستید ، بسیار خوشحالیم و از خداوند مهربان برای داشتن شما شکر گذاریم

در پناه و قدرت خداوند بدرخشید

آمین