برای بیماران

در نام قدوس خداوندم عیسی مسیح دعا می کنم
برای همه ی بیماران در سرتا سر دنیا
ودعامیکنم که تمام گره کور های زندگیمان باز شود
وعشق محبت مسیح پادشاه قلب تمام جهانیان شود .
آمین آمین در نام قدوست عیسی مسیح

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]