وقت دعا  14-”  دعا در نام عیسی مسیح  “

سحر : 

درود عزیزان هم دل / شنوندگان محترم برنامه ی وقت دعا. شکر برای وجود تک تکتون که با همراهیتون باعث دلگرمی ما هستید 

عزیزان ، یه سوال ! آیا تا به حال تو کتاب مقدس به دنبال این مسئله ی مهم گشتید که چه تعلیمی در مورد دعا در نام مسیح به ما داده شده !

 من سحر هستم و امروز به اتفاق همکارم ،  سعید ، اینجا هستیم تا چندتا از نمونه آیات مرتبط با این موضوع رو با شما عزیزان در میون بگذاریم تا وقتی در دعا با خدای خودمون ارتباط برقرار می کنیم با انگیزه ای قوی  و با اصرارعاشقانه باشه. البته باید به تاثیرات دعا هم اعتقاد راسخ داشته باشیم…

سعید : 

 من هم سلام عرض می کنم خدمت یکایک شما دوستان عزیز و خوشحالم که با برنامه ی دیگه ای از سری برنامه های وقت دعا در کنار شما عزیزان هستیم.

عزیزان ، یکی از موارد اساسی در دعا ، اینه که در شادی خداوند سهیم باشیم.  مزمور می فرماید: ” با خدا خوش باش و او آرزوی دلت را به تو خواهد داد. خودت را به خداوند بسپار و به او تکیه کن و او تو را یاری خواهد داد. او از حق تو دفاع خواهد کرد و خواهد گذاشت حقانیت تو مانند روز روشن بر همه آشکار شود. “

سحر : 

خداوندا به راستی که تو جوینده ی دلهایی 

و تو ازاونچه در قلب ما میگذره آگاهی توخداوندی هستی که دستان تو به مهر گشوده س 

و مشتاق حضور ما هستی 

دوستان عزیز امروز میخوام  بهتون بگم دوستان عزیز – امروز میخوام یاد آوری کنم که دعـا خـدا را تغییـر نمی ده ؛ بلکـه مـا را تغییـر مـی ده زیـرا مـا بـه حضـور زندگـی تغییــر دهنـده ی خـدا آورده شـدهایم.

دعـا کـردن بـاز کردن  قلـبت بـروی خـدا ماننـد یـک دوسـته

نـه اینکـه بـرای شناسـاندن خودمـون بـه خـدا الزام باشه ، بلکـه بـه منظـور قـادر سـاختن مـا بـه دریافـت او مـی باشـد.

سعید

( دعـا خـدا رو نـزد مـا پاییـن نـمی آورد، بلکـه مـا را بـه نـزد او بـالا میبـرد.)

 دعـا بـه تنهایـی فضـا را بـرای دریافـت فیـض و قـدرت خـدا در زندگیـان بـاز مـی سـازد.

دوستان  دینــداری واقعــی و دعــا بــه هــم وابســته ان.و بــدون دعــای پــر شــور، زندگــی از معنویـت واقعـی برخـوردارنیسـت. 

و یکی ازبزرگتریــن وضروری ترین نیازهــای مــا احیــاء دعــا در زندگــی اســت. خبــر خــوش ایــن کــه …

دعـا مـا را بـه خـدا نزدیکـر مـی کنـد. و مـا رو بـه نـزد او بـالا مـی بـره،  دعـای مـا از روی ایمـان، مـا را قـادر مـی سـازه تـا در واکنـش بـه وعـده هـای فـراوان خـدا زندگـی کنیـم. و زندگیمون تغییـر کنه هنگامـی کـه برکـت هایـی رو کـه خـدا در کلامـش بـه مـا وعـده داده جویـا بشیم. خـداوند بـه انـدازه کافـی قـادر بـه مهیـا نـمودن نیازهـای مـا بواسـطه ثـروت بیکـران خودشه 

 در فیلیپیـان آمده :  ”  دعـای واقعـی و معنویـت اصیـل همـواره خـدا را در مرکـز توجـه مـا قـرار مـی دهنـد و هـر دو آنهـا ریشـه در کلام مکتـوب او دارنـد. “

زندگـی روحانـی مـا بایـد توسـط کتـاب مقـدس هدایـت بشه و اراده خـدا رو چنـان کـه در کلامـش آشـکار شـده ، دنبـال کنـه. 

سحر

 

دوستان می دونیم که فروتنی در دعا بسیار باارزش و مهمه. پس با خضوع و خشوع و تواضعی خداپسندانه دعا میکنیم.در دوم تواریخ  آمده که :  ” اگر قوم من که به اسم من خوانده می شوند فروتن شده ، دعا کنند و مرا بطلبند و از راههای بد خویش بازگشت نمایند ، آنگاه ایشان را از آسمان اجابت نموده ، گناهانشان را می بخشم و سلامتی را به سرزمین آنها باز می گردانم. “

فیض و رحمت خدای بزرگ ، همیشه با مومنان فروتن و متواضع ، کاملا مشهوده. فروتنی ای که خدا برای ما همیشه پر جلال و با عزته. فروتنی که اراده و خواست خدا رو برای زندگی خودمون انجام بدیم نه اراده و خواست زمینی خودمونو. خضوعی که هر روز به درگاه خدا زانو بزنیم و به گناهان خودمون اعتراف کنیم. صبور باشیم و به خدا اعتماد کنیم. 

سحر: 

  دعای ما باید در نام عیسی مسیح باشه. چون اوست واسط بین ما و خدای پدر. اوست شفاعت کننده و اوست منجی. در یوحنا ، عیسی مسیح می فرماید :  ” شما می توانید به نام من هر چیزی از خدا درخواست کنید و من  آن را به شما خواهم داد.چون من که فرزند خدا هستم هر چه برای شما انجام دهم؛ باعث بزرگی و جلال خدا خواهد شد. ” 

    دعای ما در نام عیسی مسیح ، باید دعایی در عدالت خداوند و نجات او به واسطه ی رب الارباب باشه و بس. به نام یگانه پسر خداوند.

  وقتی در نام مسیح دعا میکنیم باید در کلام مسیح هم بمانیم. باید عیسی مسیح چشمه ی حیات ما باشه. تغییر در زندگی رو با عیسی مسیح و نان حیات او شاهد باشیم. در یوحنا  می فرماید :  ” اگر در من بمانید و از کلام من اطاعت کنید ، هر چه بخواهید به شما داده خواهد شد. “

سحر:

( اینکه به اسم عیسی مسیح دعا کنیم یعنی چه؟

جواب:

دعا به اسم عیسی مسیح در انجیل یوحنا 14 : 14-13، گفته شده است

“و هر چیزی را که به اسم من سوال کنید بجا خواهم آورد تا پدر در پسر جلال یابد.

اگر چیزی به اسم من طلب کنید من آنرا بجا خواهم آورد.”

بعضی این آیه را اشتباه برداشت می کنند و فکر می کنند

گفتن “به اسم عیسی مسیح” در آخر دعا باعث می شود

که خدا همیشه هر چه از او بخواهیم به ما بدهد.

در واقع با این فکر 

“به اسم عیسی مسیح”

بعنوان یک فرمول سحرآمیز نگاه می کنند.

این برخلاف کلام خداست.

دعا در نام عیسی مسیح یعنی دعا با اقتدار و درخواست از پدر که در مورد دعای ما عمل کند،

چون ما به اسم پسرش عیسی مسیح آمده ایم.

دعا به اسم عیسی مسیح همان معنی را می دهد که دعای بر طبق ارادة خدا،

“و اینست آن دلیری که نزد وی داریم که هر چه بر حسب اراده او سوال نماییم

ما را می شنود.

و اگر دانیم که هر چه سوال می کنیم ما را می شنود، پس می دانیم که آنچه از او در خواست کنیم می یابیم”

                     (1 یوحنا 5 : 15-14).

دعا در نام عیسی مسیح دعایی است که برای جلال نام او کرده می شود.

گفتن “به نام عیسی مسیح” در آخر دعا یک فرمول سحر آمیز نیست.

اگر آنچه ما می خواهیم برای جلال نام خدا و طبق اراده او نباشد،

گفتن “به نام عیسی مسیح” بی معنی است.

آنچه مهم است

دعای خالصانه ایست که به نام عیسی مسیح و برای جلال نام او باشد،

نه اینکه لغات مخصوصی را در آخر دعا بگوییم.

کلمات نیستند که که در دعا مهمند،

بلکه مقصود پشت دعا.

دعا برای چیزهایی که در اتحاد با اراده 

خدا هستند اساس دعایی است که به نام عیسی مسیح کرده می شود. )

در متی آمده  :  ” شما هر چه در دعا بخواهید ، خواهید یافت ، به شرطی که ایمان داشته باشید. “

اگر به خداوند اعتماد کنیم و به کلامش اعتقادی راستین  داشته باشیم ، اراده ی خدا به بهترین حالت ممکن انجام خواهد شد. کافیست که به او و یگانه فرزندش اعتماد کنیم . عزیزان ، یادمون باشه که دونستن اراده خدا مهمه ولی اطاعت از اراده ی او مهمتره. برای ما دعا باید در نام عیسی مسیح و برای بنای کلیسا و جلال نام خدای پدر باشه. باید ملکوت و پادشاهی خدا رو گسترش بده.

وقتی در نام عیسی مسیح دعا می کنیم باید با دلی پاک و با صداقت خالصانه دعا کنیم. در عبرانیان  آمده که :   ” بیایید با دلی پاک ، مستقیما به حضور خدا برویم ، و یقین کامل داشته باشیم که او ما را می پذیرد ، زیرا خون مسیح بر ما پاشیده شده و ما را پاک ساخته ، بدنهایمان نیز با آب پاک شسته شده است. “

سعید : 

در مزمور نوشته شده که :  ” خداوند همیشه با من است. او در کنار من است و هیچ چیز نمی تواند مرا بلرزاند.” 

 بله حضور دائم خدا در زندگی ما ، بنای محکمی برای نجات ماست.به زندگی داود پادشاه نگاه کنیم که چطور حضور خدا رو تو زندگی خودش تجربه می کنه. ! 

همه ی ما مسیحیان در روح و راستی در دعا با خدا هستیم. در نام عیسی مسیح. روح القدس منتظر شنیدن خواسته های آسمانی من و شماست.

سحر : 

  

رومیان  چه می گوید :  ” چه خدای پر جلالی داریم ! حکمت و دانش و ثروت او چه عظیم است ! مشیت و راههای او فوق ادراک ماست! کیست که بتواند فکر خداوند را درک کند! چه کسی آنقدر داناست که بتواند مشورتی به خدا بدهد و یا او را راهنمایی کند ! چه کسی می تواند هدیه ای به او تقدیم کند که قابل او باشد.و از او انتظار عوض داشته باشد ؟ هر چه هست از خداست ، وجود همه چیز به قدرت او وابسته است و همه چیز برای شکوه و جلال اوست.ستایش بی پایان بر او باد . آمین. “

سعید : 

  این ها یعنی جلال خدای بزرگ.  و ما مسیحیان ، در هر وضعیتی که باشیم شکرگزار اوییم و با تمام وجود به خدا اعتماد می کنیم . این خواست خداست که ما از آن عیسی مسیح هستیم. تمام جلال از آن خداست. دوستان ، ما به وعده های خدا اعتماد داریم نه به انسانها و وعده های زمینی  اونا. در ارمیا اومده که:  

” لعنت بر کسی که به انسان تکیه میکند و چشم امیدش به اوست و بر خدا توکل نمی نماید. او مثل بوته ایست که در بیابان خشک و سوزان و در شوره زارها می روید ، جایی که هیچ گیاه دیگری وجود ندارد؛او هرگز خیر و برکت نخواهد دید . خوشا به حال کسی که بر خداوند توکل دارد و تمام امید و اعتمادش بر اوست. او مانند درختی خواهد بود که کنار رودخانه است و ریشه هایش از هر طرف به آب می رسد . درختی که نه از گرما می ترسد و نه از خشکسالی . برگش شاداب می ماند و از میوه آوردن باز نمی ایستد. “

سحر : 

 

  دوستان ، اطمینان داریم که پاسخ دعا های خود را خواهیم گرفت. چون در عیسی و محبت او هستیم. و عیسی مسیح بنیان زندگی ماست. و همیشه دعاهای ما به واسطه ی عیسی مسیح انجام میشه. 

عزیزان همراه و همدل ، اگه هنوز حضور  عیسی مسیح رو نتونستید تو زندگیتون تجربه کنید ، لطفا از مکاشفه بشنوید : ” اکنون در مقابل در ایستاده ، در را میکوبم. هر که صدای مرا بشنود و در را بگشاید ، داخل شده ، با او دوستی دائمی برقرار خواهم کرد ، و او نیز با من ! “

سعید : 

عزیزان ، ” خدا ما را پیش از بنیاد عالم برگزید.” 

قبل از اینکه عالم هستی به وجود بیاد.

 بیایید یه کم با هم روی این موضوع فکر کنیم. زمانی که فقط خدا وجود داشت ، ما برگزیده شده بودیم. خدا ما رو برگزید تا فرزند خوانده ی او باشیم. در اون زمان ، خدا بر اساس اراده ی خودش ، نقشه ای عالی برای بشر طراحی کرد. نقشه ی نجات انسان توسط یگانه پسر محبوب خودش. بله ! خدا ما رو انتخاب کرد و به واسطه ی عیسی مسیح هدیه ی فرزندخواندگی رو از سوی خدای پدر دریافت کردیم. مرکز ثقل زندگی ما  و تمام اعمال و وجود ما باید عیسی مسیح باشه. چون تمام محبت و رحمت و بخشش و فدیه و قدرت و آرامش در عیسی مسیح است. پس به واسطه ی دعا در نام عیسی مسیح ، میتونیم از خدای پدر درخواست داشته باشیم. 

 اگه  به روح  زندگی کنیم ، به روح هم رفتار کنیم و اگه  تحت کنترل و هدایت روح القدس باشیم ، به یقین در قدرت روح القدس رفتار و زندگی  می کنیم. 

سحر:

 دوستان ، حکمت خداوند ، تصمیمی است که با اقتدار همراه است. اقتداری که می تونه نقشه ی خدا رو بر زمین هم اجرا کنه. وقتی در نام عیسی مسیح دعا می کنیم و به واسطه ی او می تونیم به خدا اعتماد کنیم ، پس در دعای خودمون ، به کارهای شگفت انگیز خدا برای نجات و رستگاری خودمون اعتماد داریم .

 بله ، از قدرت و فیض خداست که من و شما نجات پیدا کردیم. خداوند همیشه بهترین راه رو برای نجات فرزندانش انتخاب می کنه. راهی که سرانجام اون نجات و شادی ست ، همون عیسی مسیح است. پس در نام عیسی مسیح دعا کنیم تا در این راه ، از موانع بسیاری که هست ،  سنگلاخ ها و دره ها و شریران و مشکلات زمینی ،  پیروز و سربلند باشیم. خداوند عالم بی نظیریه. وقتی در نام عیسی مسیح در دعا هستیم ، می دونیم که خدای پدر هم از اسرار درون ما آگاهه. او عالم القلوبه. ما اعتماد داریم به دانایی خداوند . همان توانایی و دانایی شگفت انگیزی که  تصورش  در فکر هیچ انسانی نمی گنجه.

سعید:

  در نام عیسی مسیح دعا می کنیم چون او بهترین مشاور برای همه ی انسانهاست. عیسی مسیح واسطه ی خدای پدر و فرزندان اوست و هر چه پدر بگه ، عیسی هم همونو میگه. در باب پنجم یوحنا  در مورد اقتدار و قدرت عیسی مسیح ، این طور نوشته شده :

  عیسی مسیح چنین فرمود :  ”  آمین ، آمین ، به شما می گویم که پسر از خود کاری نمی تواند کرد مگر کارهایی که می بیند پدرش ، انجام می دهد؛ زیرا هر چه پدر می کند ، پسر نیز می کند.زیرا پدر ، پسر را دوست می دارد و هر آنچه می کند به او می نمایاند تا به شگفت آیید. زیرا همان گونه که پدر مردگان را بر می خیزاند و به آنها حیات می بخشد ، و پدر بر کسی داوری نمی کند ، بلکه تمام کار داوری را به پسر سپرده است.تا همه پسر را حرمت گذارند همان گونه که پدر را حرمت می نهند.زیرا کسی که پسر را حرمت نمی گذارد ، به پدری که او را فرستاده نیز حرمت ننهاده است.

سحر: 

   دوستان ، در نام عیسی مسیح دعا می کنیم تا نام پرشکوه و با عظمت  خداوند رو جلال بدیم. جلال خداوند ، حضور خدا و ذات مقدس اوست. ما باید محبت و عدالت خداوند رو تو زندگی خودمون تجربه کنیم و این مسئله فقط  به واسطه ی عیسی مسیح امکان پذیره. عیسی مسیح خودش محبت خداوند به فرزندانشه که در او نجات هست. در او قدرت است و در او شادی عظیمی است که همه ی فرزندان خدا در اون سهیم هستیم. دعای ما در نام عیسی مسیح ، باید ملکوت باشکوهخداوند در زندگی یکایک ما مسیحیان باشهباشه. و البته که باعث نجات گمشدگان راه نور هم باشه. موعظه ی انجیل به تمام مردم جهان برسه  تا  راه درست و حقیقی رو بشناسن. در نام عیسی مسیح دعا کنیم تا تعداد کارگران برای دروی محصول بیشتر بشه. منظور از محصول در این جا ، همون انسان هایی هستند که به راه حقیقی شناخت خدا نیاز دارند و کارگران هم همون مبشرین کلام خدا هستند. 

سعید : 

” در دعا ، جدیت و پشتکار را فراموش نکنید ، همیشه در حال دعا و راز ونیاز با خدا باشید. منتظر جواب دعاهایتان بمانید و فراموش نکنید که وقتی دعایتان مستجاب شده ، از خدا تشکر کنید\

.به خاطر بسپارید که برای ما هم دعا کنید که خدا فرصتهای مناسبی ایجاد کند تا پیغام انجیل مسیح را به همه اعلام کنیم. پولس رسول میگه: در واقع به علت موعظه ی انجیل است که در اینجا زندانی هستم. 

عزیزان بیایید در نام عیسی مسیح در دعا باشیم تا موعظه ی کلام خداوند بدون هیچ ترس و وحشتی ، به تمام مردم جهان برسه. تا نجات همگانی بشه و درهای شادی خداوند به روی همه ی انسانها باز بشه. چون عیسی مسیح خودش فرمود : انجیل باید ابتدا به همه ی قوم ها موعظه شود تا بازگشت دوم اتفاق بیفته. 

عزیزان ، بیایم در نام عیسی مسیح در دعا باشیم تا اتحاد بین ما مسیحیان در تعالیم کلام خداوند ، حفظ بشه و هر لحظه ایمانمون هم  به قدرت و اقتدار خدای پدر، قوی تر بشه.

سحر: 

 در اول سموئیل  آمده :  ” و اما من ، محال است که از دعا کردن برای شما دست بکشم، و چنین گناهی نسبت به خداوند مرتکب شوم. من هر چه راست و نیکوست تعلیم می دهم. “

و در افسسیان می فرماید : 

” از خدای خداوند ما عیسی مسیح ، آن پدر پر جلال ، می خواهم که روح حکمت و مکاشفه را در شناخت خود به شما عطا فرماید، تا چشمان دلتان روشن شده ، امیدی را که خدا شما را بدان فرا خوانده است ، بشناسید و به میراث غنی و پرجلال او در مقدسین پی ببرید. و از قدرت بی نهایت عظیم او نسبت به ما که ایمان داریم ، آگاه شوید.این قدرت ، برخاسته از عمل نیروی مقتدر خداست. “

عیسی مسیح در یوحنا هم می فرماید : 

”  من تاک هستم و شما شاخه های آن.کسی که در من می ماند و من در او ، میوه ی بسیار می آورد. زیرا جدا از من ، هیچ نمی توانید کرد. اگر کسی در من نماند ، همچون شاخه ای است که دورش می اندازند و خشک می شود.شاخه های خشکیده را گرد می آورند و در آتش افکنده ، می سوزانند.اگر در من بمانید و کلام در شما بماند ، هر آنچه می خواهید ، درخواست کنید که برآورده خواهد شد.جلال پدر من در این است که شما میوه ی بسیار آورید؛ و این گونه شاگرد من خواهید شد.”

برگ برگ دفتر پاییزتوتن آراسته به خوش نگاری های 

مهر و شادی 

همواره پاینده و نور بخش و سرافراز باشید 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]