سحر : 

یه بار دیگه خدمت همه ی  شما عزیزان دل خداوند سلام  من سحر هستم و به اتفاق همکارم سعید در خدمتتون هستیم ….

سعید : 

حتی اگر از تاریکترین وادی بگذرم نخواهم ترسید ،زیرا تو با منی ، عصا و چوبدستی تو قوت قلبم میبخشد .

مزامیر باب۲۳آیه ۴ 

زیرا که ما ایمان داریم / ای پدر که تو با ما هستی 

درود خدمت همه شما همراهان همیشگی ، با وقت دعا اینجا هستیم 

تا با ایمان اعلام کنیم  در خداوند قدرت و قوت داریم 

دوستان خوبم دومین پیغامی که انجیل برای ما داره ایمانه ….

عیسی مسیح هم توبه و هم ایمان رو موعظه کرد.پولس رسول نیز توبه و ایمان را موعظه کرد. دومین اصل مهم در تعلیمات مسیح ایمان به خداست.

   در مرقس باب 1 آیه ی 14 و 15 آمده که : عیسی پس از گرفتار شدن یحیی به جلیل رفت. او خبر خوش خدا را اعلام می کرد و می گفت : زمان به کمال رسیده و پادشاهی خدا نزدیک شده است. توبه کنید و به این خبر خوش ایمان آورید.

موعظه ی عیسی مسیح ساده بود. منظور از پادشاهی و ملکوت خدا یعنی حاکمیت قدرت و قانون خدا در دل انسان ها و در کل جامعه. عیسی مسیح  خودش ،  تجسم  ملکوت خدا بود که به زمین آمد.

در اعمال رسولان باب 20 آیه ی 21 آمده که : نیز به یهودیان و یونانیان هر دو ، اعلام داشته ام که باید با  توبه به سوی خدا بازگردند و به خداوند ما عیسی مسیح ایمان آورند. 

ونیز در عبرانیان باب 6 آیه ی 1 آمده که : پس بیایید تعالیم ابتدایی درباره ی مسیح را پشت سر نهاده ، به سوی کمال پیش برویم ، و دیگر بار توبه از اعمال منتهی به مرگ ، و ایمان به خدا .

منظور از اعمال منتهی به مرگ ، همه ی گناهانی  هستند که به مرگ روحانی منجر میشن.

سحر :

ایمان اساس زندگی یک فرد مسیحیه .در عبرانیان باب 11 آیه ی 6 میگه  : زیرا هر که به او نزدیک می شود باید ایمان داشته باشد که او هست.

برای داشتن ایمان حقیقی ، ابتدا باید اعتقاد داشته باشیم که خدایی هست. و بعد کلام او   و وعده های  او رو بپذیریم. و اعتماد کنیم به اون وعده ها. اگه با خلوص دل و صادقانه خدا رو بپذیریم ، خدا هم دل های ما رو به ایمان خودش محکم می کنه. و به ما برکت می ده.

خدا خودش  در کتاب  ارمیا  می فرماید : ”  و مرا خواهید طلبید و چون مرا به تمامی دل خود جستجو نمایید ، مرا خواهید یافت.

در مرقس باب 11 آیه ی  24 می فرماید : پس به شما میگویم ، هر آنچه در دعا درخواست کنید ، ایمان داشته باشید که آن را یافته اید و از آن شما خواهد بود. 

 در عبرانیان باب 11  که به باب ایمان معروف است  ، در آیه ی 1 می گوید : ایمان ضامن چیزهایی است که بدان امید داریم و برهان آنچه هنوز نمی بینیم. 

ایمان انسان ها به دو دسته تقسیم می شه. چیزهای امید داشته . یعنی  هر چه  که در آینده اتفاق می افته. و چیزهای ندیده.ما مسیحیان به خدای نادیدنی ایمان داریم.و امیدمون به آینده هست.یعنی آنچه در آینده در انتظارش هستیم. و اون تحقق وعده های خداوند ماست. همون طور که چشم ما هر چیزی رو ببینه ، در دل قبول می کنیم و از واقعی بودنش مطمئن خواهیم شد ، به همون ترتیب هم ، به وسیله ی ایمان از واقعیت امور نادیدنی و یا تحقق وعده های خدا در آینده ، اطمینان حاصل می کنیم.

سعید :

منشا ایمان کتاب مقدسی ، خود کلام خداست. در زبان یونانی کتاب مقدس ، دو کلمه مختلف هستند که به کلام خدا ترجمه شده اند.  1. در ابتدا کلام بود ( Logos  ) . یوحنا باب 1 آیه ی 1  لوگوس کلام  نوشته شده خداست ،  یعنی کتاب مقدس . 2.ایمان از شنیدن است و شنیدن از کلام  ( Rhema )  در رومیان باب 10 آیه ی 4 و باب 16 آیه ی 17  رحما حاصل عملکرد روح القدس است که باعث می شود کتاب مقدس برای ما به صورت اصیل و زنده باشد ، که نتیجه آن هم تجلی ایمان است. 

همون طور که ابراهیم ایمان خود رو نشان داد ،  همان طور هم ما باید ایمان خودمون رو ابراز کنیم. عبرانیان باب 11 : آیات 8 تا  12 می گه : به ایمان بود که ابراهیم هنگامی که فرا خوانده شد ، اطاعت کرد و حاضر شد به جایی رود که بعدها به میراث می یافت.و هر چند نمی دانست به کجا می رود ، روانه شد. به ایمان بود که در سرزمین موعود ، همچون بیگانه ای در دیار غربت خانه به دوش گردید و همانند اسحاق و یعقوب که با او وارث همان وعده بودن ، در خیمه ساکن شد. زیرا چشم انتظار شهری بود با بنیادی، که معمار و سازنده اش ، خدا است.

سحر :

و رومیان باب 4 آیات 16 تا 25  می گوید : از همین رو ، وعده بر ایمان مبتنی است. تا بر پایه ی فیض باشد و تحقق آن برای تمامی نسل ابراهیم تضمین شود. یعنی نه تنها برای آنان که به نظام شریعت تعلق دارند ، بلکه برای کسانی نیز که پیروان ابراهیم اند.که پدر همه ی ماست. چنانکه نوشته شده  است : تو را پدر قوم های بسیار گردانیده ام و در نظر خدا چنین نیز هست. 

خدایی که ابراهیم به او ایمان آورد. او که مردگان را زنده می کند و نیستی ها را به هستی فرا می خواند.با اینکه هیچ جایی برای امید نبود ، ابراهیم امیدوارانه ایمان آورد تا پدر قومهای بسیار گردد. چنانکه به او گفته شده بود که نسل تو چنین خواهد بود. او در ایمان خود سست نشد . آن گاه بر بدن مرده ی خویش نظر کرد. زیرا حدود صد سال داشت و رحم سارا نیز مرده بود. اما او به وعده ی خدا شک نکرد ، بلکه در ایمان ، استوار شده ، خدا را تجلیل نمود.او یقین داشت که خدا قادر است به وعده ی خود وفا کند.به همین سبب برای او پارسایی شمرده شد. و این عبارت  برای او شمرده شد ” تنها در حق او نوشته نشد .بلکه در حق ما نیز ، تا برای ما نیز شمرده شود . ما که ایمان داریم به او که خداوندمان عیسی را از مردگان برخیزانید. او به خاطر گناهان ما تسلیم مرگ گردید و به جهت پارسا شمردن ما ، از مردگان برخیزانیده شد.

سعید :

رومیان باب 10 آیات 9 و 10 میگوید طریق ابراز ایمان هم ،  زبان ماست. ” که اگر به زبان خود اعتراف کنی  عیسی مسیح خداوند است و در دل خود ایمان داشته باشی که خداوند  او را از مردگان برخیزانید ، نجات خواهی یافت. زیرا در دل است که شخص ایمان می آورد و پارسا شمرده می شود با زبان است که اعتراف می کند و نجات می یابد

در یعقوب باب 1 :  آیات  3 و 4  می گوید :  زیرا می دانید گذشتن ایمان شما از بوته ی آزمایش ها ، پایداری به بار می آورد. اما بگذارید پایداری ،  کار خود را به کمال رساند تا بالغ و کامل شوید و چیزی کم نداشته باشید. 

دوم پطرس  باب 1 آیه ی 5 می گوید : از همین رو ، به  سعی تمام بکوشید تا به واسطه ی ایمان خود نیکویی به بار آورید

اول یوحنا باب 5 آیات 4 و 5 می گوید : زیرا هر که از خدا مولود شده است ، بر دنیا غلبه می یابد و این است غلبه ای که دنیا را مغلوب کرده است. یعنی ایمان ما.کیست آن که بر دنیا غلبه می یابد جز آنکه ایمان دارد عیسی پسر خداست. ؟

احکام خداوند ، سخت و طاقت فرسا نیست.چون خداوند به ما قدرتی داده که بر شیطان و شریر پیروز بشیم. اما چگونه ؟ بله ! با ایمان. با ایمان است که عیسی مسیح در زندگی ما حضور داره و در ما زندگی می کنه.

سحر :

در عبرانیان باب 12  آیه ی 2  اینطور نوشته شده : و چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان ، یعنی عیسی مسیح بدوزیم که به خاطر آن خوشی که پیش رو داشت ، صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است.

ما مسیحیان راستین ، باید به عیسی مسیح چشم داشته باشیم و از هوس های زودگذر دنیا چشم پوشی کنیم. هدف ما چیه ؟ شاگردی عیسی مسیح. با ایمان قلبی.عیسی مسیح پیشوا و رهبر ایمان ماست. و اوست کامل کننده ی ایمان ما.

 در مرقس 11: 22 تا 24 اینطور آمده است که : ” به خدا ایمان داشته باشید . آمین به شما می گویم ، اگر کسی به این کوه بگوید ، از جا کنده شده ، به دریا افکنده شو ، و در دل خود شک نکند بلکه ایمان داشته باشد که آنچه می گوید روی خواهد داد ، برای او انجام خواهد شد.پس به شما میگویم ، هر آنچه در دعا درخواست کنید ، ایمان داشته باشید که آن را یافته اید ، از آن شما خواهد بود.

رومیان 15 : 13 می گه : اینک خدای امید ، شما را از کمال شادی و آرامش در ایمان آکنده سازد تا با قدرت روح القدس ، سرشار از امید باشید.

سعید :

در یوحنا 11 : 25 عیسی مسیح در پاسخ مارتا چه جوابی می ده ! ” قیامت و حیات منم. آن که به من ایمان بیاورد ، حتی اگر بمیرد ، زنده خواهد شد. و هر که زنده است و به من ایمان دارد ، به یقین تا ابد نخواهد مرد آیا این را باور میکنی ؟ “

متی 21 :22 : عیسی در پاسخ به آنان گفت : امین ، به شما می گویم ، اگر ایمان داشته باشید و شک نکنید ، نه تنها می توانید انچه بر درخت انجیر گذشت انجام دهید ، بلکه هر گاه به این کوه بگویید از جا کنده شده ، به دریا افکنده شو، چنین خواهد شد. اگر ایمان داشته باشید ، هر آنچه در دعا درخواست کنید ، خواهید یافت.

 در متی 9 : 28 و 29 می خوانیم که : چون عیسی به خانه در آمد ، آن دو مرد نزدش آمدند. عیسی گفت : آیا ایمان دارید که می توانم این کار را انجام دهم.؟ پاسخ دادند بله سرورا ! سپس عیسی چشمانشان را لمس کرد و گفت : بنا بر ایمانتان برایتان انجام شود.

اگه ایمان داشته باشیم که عیسی شفا دهنده است ، ما رو شفا خواهد داد. و اگه ایمان داشته باشیم عیسی نجات دهنده است پس مطمئن هستیم که عیسی مسیح ما رو نجات می ده. 

سحر :

در رومیان :14 : 1 نوشته شده  : کسی که ایمانش ضعیف است را بپذیرید ، بی آنکه درباره ی مسائل مورد تردید ، حکم صادر کنید.

در بین ایمان داران ، هستن عزیزانی که ایمان اونا ضعیفه. افرادی که در تشخیص ضرورت و غیر ضرورت ضعف دارن .این افراد معمولا تحت تاثیر موارد فرعی ایمان خودشون قرار می گیرن . و از اصل ایمان غافل هستن . پولس رسول میگه نباید این افراد رو زیر بار سرزنش ، قضاوت کنیم. هرگز نباید به اونا به چشم حقارت نگاه کنیم. و باید اونا رو همون طور که هستن در محبت مسیحانه ی خودمون بپذیریم.

فیلیپیان 1 : 29 اینطور بهمون میگه : زیرا این افتخار نصیب شما شده که نه تنها به مسیح ایمان آوردید ، بلکه در راه او رنج هم ببرید.

 پولس به کلیسای فیلیپی می گه : رنج و زحمت به خاطر مسیح ، به اونا عطا شده. و این یک هدیه از جانب خداست. و برای اون باید شکرگزار خداوند باشند. چون اگه ما مسیحیان  در زحمات مسیح شریک بشیم ، در جلال مسیح هم شریک شده ایم. و این سعادتی بس عظیم است برای ما.

غلاطیان باب 2 : آیه ک20 با مسیح بر صلیب شده ام ، و دیگر من نیستم که زندگی می کنم ، بلکه مسیح است که در من زندگی می کند . و این زندگی که اکنون در جسم می کنم ، با ایمان به پسر خداست که مرا محبت کرد و جان خود را به خاطر من داد. 

پیش از اونکه زندگی جاودانی رو تجربه کنیم ، باید نسبت به زندگی قبلی خود بمیریم. انسانیت کهنه ی ما باید بمیره و از نو متولد بشه. جسم گناه به صلیب کشیده بشه.طبیعت کهنه ی ما باید به دست مرگ سپرده بشه. در این موقع هست که روح القدس میاد و در ما ساکن میشه. عیسی مسیح در وجود ما زندگی می کنه.

سعید :

اول تسالونیکیان باب 4 آیه 14 : زیرا اگر ایمان داریم که عیسی مسیح مرد و برخاست ، پس به همین سان خدا آنان را که در عیسی خفته اند ، با وی باز خواهد آورد.

از کجا می دونیم که ما قیام خواهیم کرد ؟  اطمینان ما از اونجاست که خود عیسی مسیح پس از مرگ قیام کرد. و اگر عیسی مسیح از مردگان برخاست ، ما ایمانداران به عیسی مسیح ، هم از مرگ قیام خواهیم کرد.

افسسیان باب 3 آیات 16 و 17 :  و دعا می کنم که بر حسب غنای جلال خود به شما عطا فرماید که در  انسان باطنی خویش به مدد روح او قوی و نیرومند شوید ، تا مسیح به واسطه ی ایمان در دلهای شما ساکن شود و در محبت ریشه دوانیده ، استوار گردید.

نیرو و قدرتی که پولس رسول به خاطر اون دعا می کنه، قدرت و قوت روحانی است. این قدرت در بطن وجود ایمان دار خواهد بود و کسی که این قدرت رو داره توسط روح القدس ، قوی می شه. مسیح باید در زندگی و روح و روان ما ایمان داران ساکن بشه. در این صورت ، هر روز بیشتر شبیه عیسی مسیح خواهیم شد.

اول پطرس باب 1 آیات 8 و 9 می گوید :  شما گر چه او را ندیده اید ، دوستش می دارید ، و گرچه اکنون او را نمی بینید ، به وی ایمان دارید و از شادمانی وصف ناپذیر و پر جلال آکنده اید ،  زیرا غایت ایمان خویش یعنی نجات جانهایتان را می یابید.( خواهید یافت ).

سحر:

خداوند این اجازه رو میده تا من و شما بتونیم با کسب تجربه های زیاد ،  در ایمان رشد روحانی داشته باشیم و قوی تر بشیم. اگه بتونیم در آزمایشات الهی ، سربلند باشیم به وضوح خالص بودن ایمان ما هم ثابت میشه. پطرس این مطلب رو برای افرادی نوشت که عیسی مسیح رو به چشم ندیده بودند. و ندیده به عیسی مسیح ایمان آورده بودند و به وسیله ی روح القدس با عیسی مسیح رابطه ای با عشق و محبت داشتند. بله ! میوه و نتیجه ی ایمان خالص ، محبت مسیح است.

دوم قرنتیان باب 5 آیه ی 7 زیرا با ایمان زندگی میکنیم نه با دیدار. 

در حال حاضر عیسی مسیح در آسمان است و در دست راست پدر آسمانی . و ما بر روی زمین هستیم. و فقط از طریق ایمان هست که در جاده ای  که عیسی مسیح  فرموده ، راه رو طی میکنیم. ما مسیحیان این اطمینان رو داریم که در آینده عیسی مسیح رو خواهیم دید. آمین.

در مرقس باب 9 آیه 23  آمده که : برای کسی که ایمان دارد همه چیز ممکن است….. بله. مومن را همه چیز ممکن است عزیزان.

حبقوق باب 2 آیه 4  می گوید : هان ! او را که به خویشتن می بالد ملاحظه کن  ! جان او در اندرونش صالح نیست. اما پارسا به ایمان خود زیست خواهد کرد.

برای خداوند بدرخشید و سلامتی و نیکویی نصیب قلبهای قشنگتون عزیزان تا یک وقت دعای دیگه بدرود 

سعید :

خداوندم شکر که تو خداوند نیکوییها هستی، شکر که ثمره هر چیزی در تو نیکوست، و شکر که اندیشه های تو بهرم نیکوست، شکر برای اراده ی تو که نیکویست، خداوندم با تمام دل  از تو میخوام که  یاریمان کنی همشکل این جهان نشویم بلکه هر روزه بیشتر و عمیق تر قلب تو را بشناسم و بیشتر و بیشتر شبیه تو گردیم، نه به لیاقت خودمان بلکه تنها به فیض تو خداوند یکتا و یگانه ام و به یاری روح القدس عزیز .

دوستان در خداوند شاد پرقوت باشید ….

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]