وقت دعا   19  

دعا برای دیگران 

سحر : 

    ای خدای محبت، که در عیسای مسیح خودت رو بر ما مکشوف کردی، در دلم هست تا امروز برای اونهایی دعا کنم که الآن در مشکلات هستن، و در زیر بارها خم شده‌ان و احساس می‌کنن در حال غرق شدنن و راهی برایشون نمونده.

    خواهش می‌کنم کمک کن به تو اعتماد کنن، به کلام تو، به انجیل تو، به خبر خوش تو، و همین الآن که صدای من رو می‌شنون، بیان به‌سوی تو و به تو توکل کنن، و تو رو صدا بزنن ای عیسی جان و ایمانشون رو بر تو بگذارن و اجازه بدن که تو کار کنی. در کلامت می‌بینیم حتی وقتی که طوفانهای زندگی بلند می‌شه، تو می‌تونی بر روی موجها هم راه بری، و حتی می‌تونی این قایق زندگی ما رو که داره در عمق آبهای عمیق فرو می‌ره به ساحل امن برسونی عیسی جان، قادری که طوفان رو هم آرام کنی،  امروز دعا میکنم  تا در نام مسیح که طوفان زندگی عزیزان رو آروم کنی و خداوند، رهایی برای عزیزان شنونده‌مان بیاد و کمک‌شون کن که شک نکنن. ایمان‌شون رو بر روی تو بگذارن و صبر کنن که تو بتونی اونها رو نجات بدهی، چون تو ناجی هستی. تو نه‌ فقط گناهان ما رو می‌بخشی، بلکه اومدی تا رهایی بدی، شفا بدی، برکت بدی. و همۀ اینها در نام عیسای مسیح، به انجام میرسه  خداوندم / در نام تو میطلبم منجی عزیزم . آمین.

سعید : 

قدرت دعا و شفاعت برا ی دیگران 

یعقـوب :۵ ۱۶ نـزد یکدیگـر به گناهـان خود اعتراف نماییـد و بـرای یکدیگر دعـا کنید تا شفا یابد دعـای صمیامنـه شـخص عادل و نیک بسـیار مؤثر اسـت)

اعضای کلیسای عهد جدید نیاز خود را به دعا احساس کردند. 

پـس از دعـای ایشـان، مکانـی که در آن جمـع بودند به لرزه درآمد و همـه از روح القدس ُپر گشـته، کلام خـدا را بـا شـهامت بیان می کردنـد اعمال :۴ ۳۲(. توجه کنید: شـاگردان دعا کردنـد. آنهـا بـا روح القـدس پر شـدند، و سـپس کلام خدا را با جسـارت و اعتماد بـه نفس برای دیگران بیـان کردند. 

بیـن دعـای آنـان و پُر شـدن با روح القدس و بشـارت قدرمتندانه کلام خدا رابطه مسـتقیمی وجـود داشـت. »شـاگردان ….. در دعـا بـرکات را فقـط برای خودشـان درخواسـت نکردند. 

 آنهـا فهمیدنـد که انجیـل باید بـه جهـان معرفـی شـود، و آنهـا مدعی قدرتی بودند که مسـیح وعـده آنرا داده بود

زمانیکـه بـرای شـفاعت دیگـران از خداونـد مسـئلت مینائیـم، او از طریـق قلبهـای مـا کار میکنـد تـا مـا را بـه خـود نزدیکتر کنـد و بـه مـا حکمـت الهـی بخشـد تـا بـرای ملکـوت او بـه دیگـران دسـت یابیـم )یعقـوب :۱ ۵ همچنین او با قـدرت در زندگی آنان عمـل میکند و آنان رو بسـوی خـود مـی کشـاند، بـه طریقـی کـه مـا نمیتوانیـم ببینیـم یـا حتـی کاملاً درک کنیـم)اول یوحنـا ۵ : ۱۴ تـا ۱۷.

سحر : 

    دعا برای دیگران، یا دعا به طور کلی، سوالیه که به راحتی در ذهن هر کسی شکل می گیره. اگر خدا به هر حال همه چیزهای خوب را برای ما می خواد ، پس چرا باید دعا کنیم؟ حکمت او بی نهایت بیشتر از ماست. او چه نیازی به دعای ما داره؟ آیا بهتر نیست فقط به او در اینکه بهترین ها را انجام می ده، اعتماد کنیم؟ درسته ، خدا از ما حکمت بیشتری داره (اول قرنتیان فصل 1 آیه 25) و ما باید به او اطمینان کنیم (امثال فصل 3 آیه های 5 تا 6). دقیقا به همین دلیله که باید دعا کنیم، برای اینکه دعا برای خودمون و دیگران دستور خداونده .

سعید : 

     دعا برای دیگران به عنوان منبع شفا به ما ارائه شده  که البته باید با توبه همراه باشه (یعقوب فصل 5 آیه 16). یعقوب به ما می گه  دعای صادقانهٔ مرد درستكار، قدرت و تأثير شگفت‌انگيز داره.  آیا این یعنی فقط دعای آدم های خوب شنیده میشه ؟  نه،/  منظور از درستکار در کتاب مقدس کسیه که ایمان داره و تحت پوشش پاکی عیسی مسیح قرار گرفته (رومیان فصل 5 آیه 1، فصل 3 آیه های 21 تا 22، فصل 4 آیه های 2 تا 3).

سحر : 

    عیسی مسیح به ما گفت در نام او دعا کنیم (یوحنا فصل 14 آیه های 13 تا 14). وقتی کاری رو در نام شخص دیگه ای  انجام می دید  به این معنیه که اون کار رو  بر اساس خواست او انجام می دید.  بنابراین شناخت خدا و درک خداوند، بخش اصلی دعا کردن ماست.  حالا متوجه می شیم که چرا دعا برای دیگران مهمه . دعا فقط رسیدن به خواسته های ما یا حمایت از دیگران و سلامتی آنها یا زندگی بدون مشکل اونها در همه  احوال نیست.

سعید :  

 دعا وسیله قدرتمندی برای شناخت نجات دهنده ما و همچنین عامل متحد کننده ایماندارانه. دعای مفید برای دیگران، ما رو به خدا نزدیکتر می کنه ، برای اینکه دعای ثمربخش بر اساس شناخت ما از خواست خداوند انجام می شه (اول یوحنا فصل 5 آیه 14)؛ با این کار به دیگران هم نزدیک میشیم ، و اونها و نیازهاشون  رو بیشتر خواهیم شناخت.

سحر : 

   ما اکثرا به این شکل برای دیگران دعا می کنیم: خدایا، برای دوست من/  شغل مناسب ، سلامتی و امنیت مهیا کن./  اگه  کسی رو از نزدیک می شناسیم ، ممکنه  برای روابط او دعا کنیم. در واقع، کتاب مقدس ما را به دعا برای همه چیز تشویق می کند، این کار نگرانی های ما را تسکین می دهد (فیلیپیان فصل 4 آیه 6). باید برای سلامتی و اتفاق های خوب دعا کنیم (سوم یوحنا فصل 1 آیه 2).

سعید: 

    با وجود این، اکثر دعاها در کتاب مقدس شکل دیگه ا ی دارند. عیسی مسیح برای ایمان دیگران دعا کرد (لوقا فصل 22 آیه 32)، دعا کرد تا در برابر وسوسه ها مقاومت کنند (لوقا فصل 22 آیه 40)، برای اتحاد آنها دعا کرد (یوحنا فصل 17 آیه 11)، برای تقدیس اونها دعا کرد (یوحنا فصل 17 آیه 17). پولس رسول برای نجات گمشدگان دعا کرد (رومیان فصل 10 آیه 1)، دعا کرد تا ایمانداران در مسیر درست بمونند (دوم قرنتیان فصل 13 آیه 7)، دعا کرد تا همه ایمانداران با روح القدس تقویت بشن ، ریشه های اونها در محبت عمیق تر بشه ، بتونند عشق خدا را درک کنند، و از وجود خدا لبریز بشن  (افسسیان فصل 3 آیه های 14 تا 19). این دعاها همگی برای امور روحانی  و در نام عیسی مسیح و مطابق با خواست پدر هستند، اجابت این دعاها در نام عیسی مسیح تضمین شده . (دوم قرنتیان فصل 1 آیه 20).

سحر : 

    دعا برای دیگران، دستور عهد جدیده . به همین دلیل، اهمیت بسیار زیادی داره . ما باید برای همه مردم دعا کنیم (اول تیموتائوس فصل 2 آیه 1). باید برای رهبران دعا کنیم (اول تیموتائوس فصل 2 آیه 2). باید برای نجات نیافتگان دعا کنیم (اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 3 تا 4). باید برای برادران و خواهران مسیحی خود دعا کنیم (افسسیان فصل 6 آیه 18).

سعید : 

   باید برای بشارت پیام انجیل و بشارت دهندگان دعا کنیم (افسسیان فصل 6 آیه های 19 تا 20). باید برای کلیسایی که آزار و اذیت می شه  دعا کنیم (عبرانیان فصل 13 آیه 3). دعا برای دیگران باعث می شه تا فقط بر روی خودمون تمرکز نکنیم و به نیازهای اطرافیان هم توجه کنیم. «در مشكلات و مسايل يكديگر شريک باشيم و به اين وسيله «شريعت مسيح» را اجرا كنيم » (غلاطیان فصل 6 آیه 2). 

سحر : 

 دوستان بیایم تا   دعا برای دیگران رو از امروز آغاز کنیم  و به ساختن و تقویت بدن مسیح کمک کنیم . ما در دعا برای غیر ایمانداران از مسیح سرمشق می گیریم./  یوحنا فصل 17 طولانی ترین دعای عیسی مسیح را برای ما ثبت کرده و به ما نشان می ده که او چگونه دعا می کرد. آیه 3 می فرماید ، «زندگی جاويد از اين راه به دست می‌آيد كه تو را كه خدای واقعی و بی‌نظير هستی و عيسی مسيح را كه به اين جهان فرستاده‌ای، بشناسند.» او برای مردم دعا کرد تا خدا را بشناسند. 

سعید : 

    و اینکه از راه شناخت عیسی مسیح می تونند خدا رو خوب بشناسند (یوحنا فصل 14 آیه 6، فصل 3 آیه های 15 تا 18). این خواست عیسی مسیح بود، پس ما می دونیم وقتی مانند او دعا می کنیم در مسیر درست دعا قرار داریم./ هر دعایی که منطبق با خواست خداوند است، دعای موثر و ثمربخش خواهد بود (اول یوحنا فصل 5 آیه 14، یعقوب فصل 5 آیه 16).

سحر : 

    دوم پطرس فصل 3 آیه 9 یک نگاه اجمالی به ذهنیت خداوند نسبت به غیرایمانداران می اندازد: «مسيح در وعدهٔ بازگشت خود تاخیری به وجود نیاورده است، گرچه گاهی اين گونه به نظر می‌رسد. در واقع، او صبر می‌كند و فرصت بيشتری می‌دهد تا گناهكاران توبه كنند، چون نمی‌خواهد کسی هلاک شود.» جدایی ابدی از خداوند خواست او برای هیچ کسی نیست (رومیان فصل 6 آیه 23). 

سعید : 

وقتی برای غیر ایمانداران دعا می کنیم تا توبه کنند، دقیقا خواست خدا را انجام داده ایم. ما همچنین باید دعا کنیم تا فرصت دعوت دیگران برای شناخت مسیح به ما داده شود (غلاطیان فصل 6 آیه 10، کولسیان فصل 4 آیه 5، افسسیان فصل 5 آیه های 15 تا 16). می توانیم مانند پولس دعا کنیم تا شجاعت لازم برای استفاده از فرصت هایی که خدا فراهم می آورد را داشته باشیم (اعمال رسولان فصل 4 آیه های 13 و 29، افسسیان فصل 6 آیه 19).

سحر : 

     همچنین می تونیم دعا کنیم خداوند شرایطی فراهم کنه که قلب های سرسخت به سمت توبه کشیده بشن . مزامیر فصل 119 آیه 67 می گوید، «پيش از اينكه تو مرا تنبيه كنی، من گمراه بودم، اما اينک پيرو كلام تو هستم .» 

 

    راحت طلبی، مادی گرایی، هوسرانی و اعتیاد، خدایان دروغینی هستند که غیرایمانداران رو به اسارت خودشون  در آورده اند. دعا برای انجام خواست خدا ممکنه اینطوری  باشه  که از خدا بخواهیم تا اونها رو  به جایی بکشونه که در نهایت به دنبال مسیح بروند. هیچ چیزی برای عزیزان غیر ایماندار ما /  مهمتر از جستجوی خداوند و پیدا کردن او نیست.

سعید : 

    دعا برای دیگران، خدا را خشنود می سازد (اول تیموتائوس فصل 2 آیه های 1 تا 4). دعا راهی است که محبت خود به  دیگران را نشان می دهیم (اول یوحنا فصل 4 آیه 7). اگر نمی دانیم که چطور باید دعا کنیم، می توانیم از گفته رومیان فصل 8 آیه 26 پیروی کنیم: «به اين وسيله، يعنی بوسيلهٔ ايمان ما، روح خدا ما را در مشكلات زندگی و در دعاهايمان ياری می‌دهد، زيرا ما حتی نمی‌دانيم چگونه و برای چه بايد دعا كنيم.

سحر : 

    اما روح خدا با چنان احساس عمیقی از جانب ما دعا می‌كنه كه با كلمات قابل توصيف نيست. خدا میدونه که ما گاهی نمی دونیم برای چه چیزی باید دعا کنیم. به همین دلیل، روح القدس رو فرستاده تا واسطه باشه  و خواسته های قلبی ما رو به پیشگاه خداوند ببره .

    در سراسر کتـاب مقـدس بطور خـاص بـر روی دعـا تاکید شده . دعا، چند خواسته و آرزوی مبهم و غیر مشخص روح نیسـت. دعا آوردن درخواست های ویژه و خاص به حضور خداونـد اسـت. مسیح بطور خاص برای شاگردانش دعا کـرد.

سعید : 

 پولس رسـول بطور 

خیلـی خـاص بـرای مسیحیان افسسـس، فیلیپی، و کولسـیه دعـا کـرد. او بـرای دوسـتان جوان 

خـود ماننـد تیموتائـوس، تیطـس، و یوحنای مرقـس دعا کرد.

   هـم سـموئیل و هـم ایـوب هـر دو بـر نیـاز دعـای شـفاعت صمیامنـه، قلبـی، و خالصانـه تاکیـد مـی کننـد. سخنان سموئیل کاملا قدرتمندانه بیان شـده اسـت. او فریـاد بر مـی آورد، حاشـا از مـن کـه بـا دسـت کشـیدن از دعـا برای شما، بـه خداوند گنـاه ورزم )اول سـموئیل۱۲: ۲۳(. مـا تقریبـاً مـی توانیم طنین صدای دعای سموئیل را در سخنان ایوب بشنویم »کاش کـه کسـی میـان من و خـدا میانجیگری کند)ایـوب ۲۱:۱۶ (. شفاعت و میانجیگری برای زنان 

و مردانـی کـه مسیح را نمی شناسند، وظیفه همه ماست.

سحر : 

 وقتـی بـرای دیگـران شفاعت میکنیـم چـه اتفاقـی مـی افتد؟ 

وقتـی بـرای دیگران دعا می کنیم، مـا پل ارتباطی رسیدن برکات خداوند به آنان میشویم 

    او از طریـق مـا جریان آب حیـات را از بارگاه ملکوتی خویـش در آسمان وارد زندگـی آنـان میکنـد. کلّ لشـگر شیطان بـا نـوای صمیمانه شفاعت بـه لرزه در مـی آیـد.شیطان تحمل نـدارد و در برابـر قـدرت و عظمـت رقیـب قدرمتنـد خـود به هـراس و لرزه می افتد و عقب نشینی می کند. 

بـا صـدای صادقانـه دعـا، کلّ سـپاه شـیطان بـه لرزه درمی آید

دعـا، مـا را بـه منشـاء قـدرت الهـی در نبرد بـرای نجـات 

جانهـای زنـان و مـردان گمشـده متصـل مـی کند.

سعید : 

 در نبرد بین خیر و شر  دعا ی شفاعت یـک سلاح قدرتمند اسـت که ما آن را نبرد بزرگ‌ میخوانیم 

آنان که خوبند همیشه سبزند و آنان که بزرگی و محبت در قلبشان جاریست همیشه به یاد میمانند روزگارتون پر از شکوفه های محبت  و مهربانی 

 

روزگارتون خوش ، دلتون شاد 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Our Score
Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]